top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
www.juzika.cz

 

Radomír Jůza

se sídlem v Předměřicích nad Jizerou 193, PSČ 294 74

identifikační číslo: 76673391

zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Mladá Boleslav

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.juzika.cz

1    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1    Toto jsou obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby, pana Radomíra Jůzy, se sídlem v Předměřicích nad Jizerou 193, PSČ 294 74, identifikační číslo: 76673391, zapsaného v živnostenském rejstříku Magistrátu města Mladá Boleslav (dále jen „prodávající“) a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.juzika.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), na které je nabídka kosmetických produktů značky JUZIKA.
1.2    Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem, tedy fyzickou osobou, která kupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
1.3    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vztah založený kupní smlouvou (včetně obchodních podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.5    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6    Kupující může prodávajícího kontaktovat pomocí těchto údajů: 
Adresa: Radomír Jůza, Předměřice nad Jizerou 193, 294 74
E-mail: team@juzika.cz
Telefon: +420 603 294 342 


2    UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv zneužití uživatelského účtu třetími osobami. 
2.4    Kupující bezodkladně informuje prodávajícího v případech, kdy zjistí, že by mohlo dojít k odcizení informací potřebných pro přístup do uživatelského účtu. 
2.5    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.6    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.7    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
3.3    Objednávku zboží může kupující provést následovně: 
3.3.1    Prostřednictvím svého uživatelského účtu po předchozí registraci na webovém rozhraní obchodu;
3.3.2    Odesláním objednávkového formuláře bez registrace. 
3.4    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu po odsouhlasení těchto obchodních podmínek a kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“).
3.6    Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky (akceptací), kterou prodávající zašle kupujícímu e-mailem. Tímto potvrzením je kupující vázán smlouvou a zavazuje se za zboží zaplatit. Společně s potvrzením objednávky prodávající kupujícímu zašle i obchodní podmínky. 
3.7    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V tomto případě je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena až dodatečným potvrzením objednávky ze strany kupujícího. 
3.8    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.9    V případě, že by došlo k zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webové stránce, není prodávající povinen kupujícímu zboží za zjevně chybnou cenu prodat. Prodávající se zavazuje o takové chybě kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a zaslat kupujícímu změněnou nabídku na e-mail. Taková nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy, která je uzavřená až potvrzením kupujícího, že s cenou souhlasí a nabídku přijímá. 


4    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2402256411/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
4.1.2    bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
4.1.3    nebo dobírkou.
4.2    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.3    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.4    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.5    V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.6    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.7    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.8    Slevy z ceny zboží platí do vyprodání zásob nebo do doby určené prodávajícím. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.9    Prodávající vystaví po uhrazení ceny zboží kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mail kupujícího.


5    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil..
5.2    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je více kusů zboží z jedné objednávky dodávaných samostatně, běží lhůta ode dne, kdy kupující převezme poslední kus zboží; v případě, že je předmětem kupní smlouvy zboží sestávající z několika položek nebo částí, běží lhůta ode dne, kdy kupující převezme poslední položku nebo část dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 
5.3    Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na e-mail prodávajícího: team@juzika.cz.
5.4    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky, tzn. kupní cenu včetně nejnižšího poštovného, které prodávající pro dané zboží nabízí, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se nedohodnou jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
5.6    Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si kupující může vyzkoušet, ale pouze tak, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Lze ho tedy zkoušet jen tak, jako v kamenném obchodě. Prodávající je oprávněn posoudit, zda kupující nezpůsobil jiným nakládáním, než jaké je nutné pro seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. V případě snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn částku, kterou vrátí kupujícímu, ponížit o částku, kterou musí vynaložit na uvedení zboží do původního stavu. 
5.7    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
5.8    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.9    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.10    Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající se v tomto případě zavazuje bez zbytečného odkladu informovat kupujícího e-mailem, že od kupní smlouvy odstupuje a do 14 dnů vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které na základě kupní smlouvy od kupujícího obdržel, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího obdržel.

 
6    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Pravidla reklamací
6.1    Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že zboží:
6.1.1    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
6.1.2    je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
6.1.3    je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
6.2    Prodávající dále odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:
6.2.1    je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
6.2.2    zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
6.2.3    je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které kupující může rozumně očekávat;
6.2.4    zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
Za poslední uvedené čtyři body prodávající neodpovídá v případě, že před uzavřením kupní smlouvy zvlášť kupujícího upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil. 
6.3    Svá práva z vadného plnění může kupující uplatnit do dvou let od převzetí zboží. To neplatí u zboží, na kterém je vyznačena minimální doba trvanlivosti, po kterou si zboží zachová své vlastnosti a funkce, a u kterého lze vytknout vadu maximálně do takto vyznačené doby. 
6.4    Pokud se vada projeví v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující věc užívat, v případě, že vada byla vytknuta oprávněně.
6.5    Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout nejpozději ve lhůtě určené délkou záruční doby. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
6.6    Ustanovení uvedená v čl. 6.1, 6.2 a 6.5 obchodních podmínek se nepoužijí u vad zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu rovněž nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.


Postup reklamace
6.7    Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího, např. e-mailem na adrese: team@juzika.cz, dopisem či osobně na adrese: Předměřice nad Jizerou 193, 294 74 nebo telefonicky na čísle +420 603 294 342.
6.8    Zboží musí být dodáno kompletní, aby mohl prodávající reklamaci posoudit. 
6.9    Pokud chce kupující uplatnit reklamaci, v reklamaci uvede: 
6.9.1    své kontaktní údaje;
6.9.2    popis vady zboží;
6.9.3    jím požadovaný způsob vyřízení reklamace.
6.10    Pokud má zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může kupující požadovat:
6.10.1    dodání nové věci bez vady; nebo 
6.10.2    opravu věci, 
ledaže je pro kupujícího jím zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě může prodávající odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. 
6.11    V těchto případech může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy:
6.11.1    pokud prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím prodávající nezpůsobil kupujícímu značné obtíže;
6.11.2    když se vada projeví opakovaně;
6.11.3    pokud je vada podstatným porušením smlouvy;
6.11.4    když je z prohlášení prodávajícího nebo okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
6.12    Odstoupit od smlouvy ale kupující nemůže, pokud není vada zboží významná. Tím není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy v běžné 14denní lhůtě, jak je uvedeno výše v těchto obchodních podmínkách.

 

Vyřízení reklamace
6.13    Pokud není k opravě určena třetí osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, kde je to možné s ohledem na sortiment prodávaných produktů, případně i v jeho sídle. 
6.14    Při uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu potvrzení (lze i elektronické), ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího.
6.15    Do 30 dnů od uplatnění prodávající reklamaci vyřídí (včetně odstranění vady) a informuje o tom kupujícího. Prodávající s kupujícím se mohou dohodnout i na delší lhůtě. Pokud prodávající 30denní lhůtu nedodrží, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. 
6.16    Po vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace. 
6.17    Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musí požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak mu nemusí být přiznány.
6.18    Před prvním použitím některého zboží je kupující povinen prostudovat poskytnutý návod či informace týkající se použití a skladování, pokud vám ho zašleme elektronicky nebo spolu se zbožím, a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

7    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
7.1    Pro zasílání zboží využíváme služeb Zásilkovny: https://www.zasilkovna.cz/.
7.2    Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, zboží prodávající doručí do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, v opačném případě má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu včetně zaplacených nákladů na dopravu, pokud byly kupujícím uhrazeny. Prodávající je povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat o tom, že svůj závazek doručit zboží do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy nebude moci splnit. 
7.3    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.4    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující zboží nepřevezme, bude to prodávající považovat za odstoupení od kupní smlouvy a v takovém případě má prodávající právo požadovat náhradu nákladů s tím spojených.
7.5    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7.6    Při převzetí zboží od přepravce se kupujícímu doporučuje zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto co nejdříve oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
7.7    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7.8    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny (včetně nákladu na dodání), nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží na něj přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy byl povinen zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


8     DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
8.2    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.3    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


9    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
9.1    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu team@juzika.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mail kupujícího.
9.2    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
9.3    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


10    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1    Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k nalezení zde.


11    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
11.2    Všechna práva kupujícího k webové stránce a webovému rozhraní obchodu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat e-shop nebo jeho části bez našeho souhlasu.
11.3    Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Při využívání webové stránky nebo webového rozhraní obchodu nesmí kupující používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz a nesmí ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla prodávajícímu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a webové rozhraní obchodu a užívat webové stránky nebo webové rozhraní obchodu nebo jejich části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
11.4    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.5    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační formulář.
11.6    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Předměřice nad Jizerou 193, 294 74; e-mail: team@juzika.cz a telefon +420 603 294 342.

V Předměřicích nad Jizerou dne 5. 1. 2023.


Znění obchodních podmínek platné od 1. 10. 2022 do 5. 1. 2023 je dostupné zde.

bottom of page