top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
www.juzika.cz

Obchodné podmienky

internetového obchodu www.juzika.cz/sk

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy medzi obchodníkom a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu obchodníka prevádzkovaného na webovej stránke www.juzika.cz/sk (ďalej len "internetový obchod").

2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok (ďalej len "kúpna zmluva"). V prípade, že obchodník a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

 • zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov,

 • zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,

 • 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov,

 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisova s inými relevantnými právnymi predpismi.

4. Právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami vyššie uvedených právnych predpisov, pričom právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim spotrebiteľom sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa a právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim podnikateľom sa riadia Obchodným zákonníkom.

5. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

6. Obchodník neprijal žiadny osobitý kódex správania.

7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a nemá voči nim žiadne výhrady.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

1. Obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

2. Obchodníkom je vlastník internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke  www.juzika.cz/sk:

Obchodné meno: Radomír Jůza                   

reg.: na Magistráte mesta Mladá Boleslav,

Miesto podnikania: Předměřice nad Jizerou 193, PSČ 294 74, Česká republika                                                             

IČO: 76673391                                                                

Obchodník nie je platcom DPH

email: team@juzika.cz         

tel. č: +420 603 294 342.                          

3. Kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcich záväzkov alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.  

5. Podnikateľom je

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

6. Tovarom je akákoľvek hmotná hnuteľná vec; na účely týchto obchodných podmienok je tovarom všetko to, čo obchodník predáva.

7. Kúpnou zmluvou je zmluva uzatvorená medzi obchodníkom a kupujúcim prostredníctvom tohto internetového obchodu alebo iným vhodným spôsobom podľa podmienok dohodnutých v týchto obchodných podmienkach.

8. Internetovým obchodom je webová stránka umiestnená na adrese www.juzika.cz/sk, prostredníctvom ktorej môžu zmluvné strany uzatvoriť kúpnu zmluvu.

9. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32,

P.O.Box 5

820 07 Bratislava 27
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104
fax č.: 02/58272 170

 

Článok III

Užívateľský účet

 1. Kupujúci si môže registráciou na webovej stránke vytvoriť užívateľský účet, prostredníctvom ktorého uskutočňuje a sleduje aktuálny stav objednávok, eviduje údaje o objednávkach, prípadne využíva rôzne výhody poskytované obchodníkom pre registrovaných kupujúcich. Vytvorenie užívateľského účtu nie je povinné a kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.

 2. Vytvorenie užívateľského účtu je bezplatné.

 3. Kupujúci je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje v rozsahu uvedenom obchodníkom. Kupujúci je povinný údaje v užívateľskom účte aktualizovať pri ich zmene.

 4. Prístup do užívateľského účtu je chránený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný prihlasovacie údaje chrániť, tak aby zamedzil prístup tretím osobám do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený sprístupniť užívateľský účet tretím osobám.

 5. Kupujúci môže užívateľský účet kedykoľvek zrušiť.

 6. Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet kupujúceho v prípade, že porušil tieto obchodné podmienky alebo ak je viac ako 12 mesiacov neaktívny.

 7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia obchodníka, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

Článok IV

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Obchodník na stránkach internetového obchodu ponúka tovar, ktorý je bežne dodávaný, pričom nezaručuje, že všetok tovar sa nachádza na sklade.

 2. Tovar ponúkaný obchodníkom je možné objednať prostredníctvom internetového obchodu, a to po registrácii prostredníctvom svojho užívateľského účtu alebo bez registrácie vyplnením objednávkového formuláru.

 3. Pri odosielaní objednávky prostredníctvom internetového obchodu kupujúci postupuje tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím na „Pridať do košíka“. Po ukončení nakupovania kliknutím na nákupný košík sa dostane na podstránku nákupného košíka, kde po sumarizácii vybraných tovarov zvolí spôsob dodania a klikne na „Pokladňa“, čím sa dostane na podstránku kde vyplní fakturačné a dodacie údaje. Ďalej pokračuje v objednávke tak, že klikne na „Pokračovať“, zvolí spôsob dodania a platby. Objednávku záväzne potvrdí a odošle kliknutím na „Objednať s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje uvedené v objednávke.  

 4. Objednávka, ktorá neobsahuje potrebné údaje, nemusí byť platná. Údaje uvedené v objednávke sú obchodníkom považované za správne a obchodník nijak nezodpovedá za škodu spôsobenú tým, že kupujúci zadá nesprávne alebo neúplné informácie.

 5. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.

 6. Obchodník je v závislosti od charakteru tovaru (napr. množstvo tovaru, náklady na dodanie a pod.) oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, napr. telefonicky alebo emailom.

 7. Po prijatí záväznej objednávky obchodník potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy elektronickou poštou na email zadaný v objednávke, ktorého prílohou sú obchodné podmienky, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy vo formáte pdf. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo z dôvodov uvedených v týchto obchodných podmienkach alebo v zákone.

 8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, najmä s využitím internetového obchodu, elektronickej pošty, telefónu a pod. pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré vzniknú v súvislosti s uzatvorením zmluvy kupujúcemu, si kupujúci platí sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.

 

Článok V

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

2. Obchodník je povinný najmä:

 1. poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a iných relevantných právnych predpisov,

 2. zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,

 3. dodať spotrebiteľovi objednaný tovar riadne a včas,

 4. dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie produktu v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

3. Obchodník má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

4. Kupujúci je povinný najmä:

 1. prevziať tovar v mieste určenia,

 2. zaplatiť obchodníkovu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša obchodník.

5. Kupujúci má právo na dodane produktu obchodníkom riadne a včas.

 

Článok VI

Cena produktu a platobné podmienky

1. Predajné ceny jednotlivých tovarov sú na stránkach internetového obchodu aktuálne a platné. Uvádzané sú bez DPH, nakoľko obchodník nie je jej platcom.

2. Ceny nie sú prispôsobované kupujúcemu na základe automatizovaného rozhodovania.

3. Kúpna cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky, pričom pozostáva z predajnej ceny všetkých vybraných tovarov vrátane všetkých daní a poplatkov a nákladov na dodanie, ktorú musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť ju skontrolovať a opraviť.

4. Pokiaľ obchodník poskytuje zľavu na tovar, uvedie aj najnižšiu cenu tovaru za posledných 30 dní. Obchodník môže poskytnúť kupujúcemu rôzne druhy zliav, napr. zľavu za registráciu v internetovom obchode, zľavu za opakovaný nákup alebo zľavu na základe zľavového kupónu. Prípadné zľavy poskytované obchodníkom nie je možné kombinovať.

5. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na zabalenie a doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Meniť ju možno len na základe dohody zmluvných strán.

6. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) Online platobnou kartou 

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu online prostredníctvom platobnej karty Visa alebo MasterCard. Platba je uskutočnená prostredníctvom platobnej brány GoPay. Údaje ku platobnej karte zadáva kupujúci cez zabezpečenú webovou stránku GP Webpay. Obchodník údaje ku karte nepozná, ani neukladá. Obdrží iba potvrdenie o úspešne vykonanej transakcii.

b) Na dobierku 

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí zásielky kuriérovi alebo na výdajnom mieste.

c) Platba vopred bankovým prevodom

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu bankovým prevodom podľa údajov uvedených v potvrdení objednávky v lehote do 3 dní. Táto možnosť je možná výlučne po predchádzajúcej dohode prostredníctvom emailu team@juzika.cz.

Číslo účtu obchodníka: 2887250287/0100 (Komerční banka, a.s.). Do poznámky je nutné uviesť meno a priezvisko. Objednávka bude odoslaná po obdržaní platby na účet obchodníka. Pokiaľ kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote splatnosti, má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili.

7. Obchodník nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknuté ustanovenie o platbe kúpnej ceny vopred.

8. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá je zaslaná emailom, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

9. Pokiaľ je kupujúci podnikateľom, má v prípade jeho omeškania s akoukoľvek platbou alebo jej časti, obchodník právo od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od obdržania výzvy k zaplateniu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

 

Článok VII

Dodacie podmienky

1. Náklady na dodanie tovaru znáša kupujúci, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. Náklady na dodanie budú presne vyčíslené v objednávkovom formulári po zvolení požadovaného spôsobu dodania. Pri objednávkach, ktorých celková hodnota prevyšuje sumu 80 EUR vrátane, je doprava v rámci SR zadarmo.

2. Kupujúci si môže zvoliť niektorý z nasledovných spôsobov dodania:

 • Zásielkovňou s uložením na vybranej prevádzke za poplatok 3,19 EUR

 • Zásielkovňou s uložením na vybranej prevádzke- dobierka za poplatok 4,39 EUR

 • Zásielkovňou s doručením na adresu za poplatok 4,79 EUR

 • Zásielkovňou s doručením na adresu- dobierka za poplatok 5,59 EUR

3. Uvedené ceny platia pre dodanie tovaru v rámci SR. Pokiaľ nie je možné určiť cenu za dodanie vopred v objednávkovom formulári (napr. pri dodaní do zahraničia alebo nadrozmernej zásielky), bude určená individuálne na základe aktuálnych podmienok dopravcu.

4. Obchodník sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodli inak alebo ak nie je pri vybranom tovaru uvedená iná dodacia lehota. Tovar je expedovaný v čo najkratšej možnej dobe s ohľadom na kapacitné možnosti obchodníka, obvykle do 2 pracovných dní. V prípade zaplatenia kúpnej ceny vopred je tovar expedovaný až po zaplatení. O expedovaní tovaru bude kupujúci informovaný mailom. 

5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním určená osoba. Tovar je dodaný v okamihu, keď ju prevezme kupujúci alebo ním určená osoba.

6. Ak obchodník nedodá objednaný tovar včas, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na plnenie, ak

a) obchodník odmietol tovar dodať,

b) včasné dodanie bolo mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti uzavretia zmluvy, alebo

c) kupujúci pred uzavretím zmluvy obchodníka oboznámil, že včasné dodanie je mimoriadne dôležité.

7. Po odstúpení od zmluvy podľa ods. 6 tohto článku obchodník vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu všetko, čo od neho na základe zmluvy dostal.

8. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je kupujúci, ktorým je podnikateľ, pri prevzatí tovaru od dopravcu povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, to obchodník dôrazne odporúča. V prípade zjavného porušenia obalu, ktoré nasvedčuje neoprávnený zásah do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

9. Pokaľ kupujúci, ktorý je podnikateľ, obdrží poškodený tovar, je povinný ho ponechať v pôvodnom stave a v pôvodnom obale tak, ako ho prevzal. Tovar nie je oprávnený prebaľovať do iného obalu a akokoľvek s ním ďalej manipulovať. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, tak obchodník odporúča učiniť.

10. Po prevzatí tovaru kupujúci prehliadne tovar a bez zbytočného odkladu informuje obchodníka o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, túto skutočnosť oznámi obchodníkovi bez zbytočného odkladu na email team@juzika.cz.

 

Článok VIII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, okamihom dodania.

 2. Vlastnícke právo k predanej veci prechádza na kupujúceho, ktorý je podnikateľom, okamihom úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.

 

Článok IX

Recenzie zákazníkov

 1. Obchodník zverejňuje na internetovom obchode a príp. na iných vhodných miestach recenzie zákazníkov. Všetky recenzie sú overené. Recenzie označené ako overené, overuje obchodník tak, že kupujúci posielajú recenzie obchodníkovi prostredníctvom emailu sami, prípadne sa ich na názor pýta priamo obchodník prostredníctvom mailovej komunikácie.  

 

Článok X

Odstúpenie od zmluvy

Kedy má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorý je podnikateľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom ustanovenia tohto článku sa na neho nevzťahujú.

2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom podľa ods. 5 tohto článku.

3. Obchodník môže lehotu na odstúpenie od zmluvy predĺžiť. O prípadnom rozhodnutí predĺžiť túto lehotu informuje spotrebiteľa preukázateľným spôsobom.

4. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 3. tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru

5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Kedy spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy

6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípadoch ustanovených v § 19 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Ide najmä o prípady, kedy je predmetom zmluvy

 1. dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

 2. dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

Ako môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy

7. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka niektorým z nasledovných spôsobov:

 1. písomne zaslaním oznámenia do sídla obchodníka,

 2. elektronickou poštou zaslaním oznámenia na team@juzika.cz

8. Použiť pri tom môže vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

9. Pre včasné odstúpenie od zmluvy, musí  spotrebiteľ odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty. Samotné neprevzatie zásielky sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy.

10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa ruší aj každá doplnková zmluva, to neplatí ak sa zmluvné strany výslovne dohodnú na trvaní doplnkovej zmluvy. V tomto prípade spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie aj tovaru, ktorý bol predmetom doplnkovej zmluvy.

11. Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať obchodníkovi, príp. ním poverenej osobe. To neplatí, ak obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar najneskôr v posledný deň lehoty.

12. Náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi znáša spotrebiteľ. To neplatí, ak obchodník súhlasil, že náklady na vrátenie tovaru bude znášať on.

13. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pokiaľ spotrebiteľ vrátil tovar, ktorého hodnota je v dôsledku takéhoto zaobchádzania znížená, môže si obchodník uplatniť škodu s tým súvisiacu.

14. Obchodník odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru obchodníkom.

 

Článok XI

Povinnosti obchodníka pri odstúpení od zmluvy

 1. Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov, príp. jej časť ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy. Obchodník nemôže účtovať spotrebiteľovi dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.

 2. Obchodník nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.

 3. Ak si spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dopravy, ktorý obchodník ponúka, vráti mu obchodník náklady na dodanie tovaru len vo výške tejto najlacnejšej dopravy.

 4. Obchodník vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri ich úhrade, ak sa nedohodli inak.

 5. Obchodník si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 

Článok XII

Neprevzatie objednaného tovaru

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v mieste určenia.

 2. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar bez toho, aby od kúpnej zmluvy odstúpil v súlade s čl. X týchto obchodných podmienok, považuje sa to za porušenie kúpnej zmluvy z dôvodov na strane kupujúceho, v dôsledku čoho je obchodník oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho žiadať náhradu škody podľa § 420 Občianskeho zákonníka.

 3. Pri určovaní výšky škody obchodník vychádza predovšetkým z nákladov spojených v dodaním tovaru do miesta určenia.

 4. Obchodník má právo aj neuplatniť si nárok na náhradu škody alebo ho uplatniť len z časti.

 5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia , pričom obchodník môže požadovať zaplatenie kúpnej ceny vopred.

 

Článok XIII

Odstúpenie od zmluvy obchodníkom

 1. Obchodník má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s obchodníkom nedohodne inak.

 

Článok XIV

Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi obchodníkom a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

 3. Sťažnosti spotrebiteľov vybavuje obchodník prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy. Informáciu o vybavení sťažností zasiela na e-mailovú adresu kupujúceho.

 4. V prípade vzniku sporu medzi obchodníkom a  spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail team@juzika.cz           alebo poštou na adresu obchodníka.  Pokiaľ obchodník na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SKPrávo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ, pričom týka sa len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

 

Článok XV

Zodpovednosť obchodníka za vady a reklamačné podmienky

 1. Zodpovednosť obchodníka za vady a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.juzika.cz/sk.    

 

Článok XVI

Platnosť zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

Článok XVII

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje kupujúcich spracúva obchodník v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).

 2. Podmienky spracúvania osobných údajov obchodníkom sú špecifikované na internetovej stránke www.juzika.cz/sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Článok XVIII

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.juzika.cz/sk  v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 2. Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

 3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní internetovej stránky používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jej prevádzku. Internetovú stránku je možné využívať len v rozsahu, v ktorom nie je na úkor práv ostatných jej návštevníkov a ktorý je v súlade s jeho určením.

 4. Kupujúci berie na vedomie, že obchodník nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetovej stránky alebo v dôsledku využitia internetovej stránky v rozpore s jej určením.

 5. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2024.

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy

 

uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.juzika.cz/sk s obchodníkom:

 

Obchodné meno: Radomír Jůza                   

reg.: na Magistráte mesta Mladá Boleslav

Miesto podnikania: Předměřice nad Jizerou 193, PSČ 294 74, Česká republika                                                             

IČO: 76673391                                                                

Obchodník nie je platcom DPH

email: team@juzika.cz         

tel. č: +420 603 294 342.               

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch

 1. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar,

 2. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak bolo na základe jednej objednávky dodávaných viacero tovarov,

 3. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete poslednú časť tovaru, ak bol dodávaný tovar pozostávajúci z viacerých častí,

 4. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar, ak ide o dodávanie tovaru opakovane počas určitého času.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu:

Obchodné meno: Radomír Jůza                      

Miesto podnikania: Předměřice nad Jizerou 193, PSČ 294 74, Česká republika                                                          

email:  team@juzika.cz.       

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, jeho použitie však nie je povinné.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Kedy nemôžete odstúpiť od zmluvy

Zákon ustanovuje prípady, kedy nemôžete odstúpiť od zmluvy. Je to napríklad v prípade, ak je predmetom zmluvy

 1. dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

 2. dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

3. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar môžete zaslaním na adresu Radomír Jůza, Předměřice nad Jizerou 193, PSČ 294 74, Česká republika, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. V prípade, že nám vrátite tovar, ktorý ste používali iným spôsobom ako je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru a v dôsledku toho došlo k zníženiu jeho hodnoty, zodpovedáte za takéto zníženie hodnoty tovaru. V tomto prípade sme od váš oprávnený žiadať rozdiel medzi kúpnou cenou tovaru a predajnou cenou po znížení jeho hodnoty.

Reklamačný poriadok

internetového obchodu www.juzika.cz/sk

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom a spotrebiteľom, predmetom ktorej je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu obchodníka prevádzkovaného na webovej stránke www.juzika.cz/sk (ďalej len "internetový obchod"). Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom.

2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 tohto reklamačného poriadku (ďalej len "kúpna zmluva").

3. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so:

 • zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

 • zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,

4. Právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim spotrebiteľom týkajúce sa zodpovednosti za vady výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

5. Zodpovednosť za vady obchodníka týkajúce sa zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

6. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v slovenskom jazyku.

7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s reklamačným poriadkom dôkladne oboznámil a jeho obsahu porozumel.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

1. Obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

2. Obchodníkom je vlastník internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke  www.juzika.cz/sk:

Obchodné meno: Radomír Jůza                   

reg.: na Magistráte mesta Mladá Boleslav,

Miesto podnikania: Předměřice nad Jizerou 193, PSČ 294 74, Česká republika                                                             

IČO: 76673391                                                                

Obchodník nie je platcom DPH

email: team@juzika.cz         

tel. č: +420 603 294 342,                     

3. Kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcich záväzkov alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. 

5. Podnikateľom je

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

6. Tovarom je akákoľvek hmotná hnuteľná vec; na účely tohto reklamačného poriadku je tovarom všetok tovar predávaný obchodníkom.

7. Vec je tovar predávaný obchodníkom prostredníctvom tohto internetového obchodu.

8. Kúpnou zmluvou je zmluva uzatvorená medzi obchodníkom a kupujúcim prostredníctvom tohto internetového obchodu alebo iným vhodným spôsobom podľa podmienok dohodnutých v obchodných podmienkach.

9. Internetovým obchodom je webová stránka umiestnená na adrese www.juzika.cz/sk, prostredníctvom ktorej môžu zmluvné strany uzatvoriť kúpnu zmluvu.

10. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32,

P.O.Box 5

820 07 Bratislava 27
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104
fax č.: 02/58272 170

 

Článok III

Požiadavky na predanú vec

1. Obchodník sa zaväzuje, že predávaná vec bude v súlade s dohodnutými a všeobecnými požiadavkami. Toto sa nevzťahuje na prípad, keď obchodník upozornil kupujúceho na to, že predávaná vec nezodpovedá všeobecným požiadavkám a kupujúci s tým súhlasil.

2. Predávaná vec je v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak najmä

 1. zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite vymedzeným v zmluve,

 2. je vhodná na konkrétny účel, s ktorým kupujúci oboznámil obchodníka najneskôr pri uzavretí zmluvy a s ktorým obchodník súhlasil,

 3. vyznačuje sa v zmluve vymedzenou schopnosťou plniť funkcie s ohľadom na svoj účel,

 4. vyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v zmluve,

 5. je dodaná so všetkým príslušenstvom vymedzeným v zmluve,

 6. je dodaná s návodom na použitie, ako bolo vymedzené v zmluve.

3. Predávaná vec je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak najmä

 1. je vhodná na všetky účely, na ktoré sa vec rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy,

 2. je dodaná s príslušenstvom, obalom a návodmi, ktoré môže kupujúci dôvodne očakávať, a

 3. je dodaná v množstve, kvalite a s vlastnosťami, vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť, aké sú bežné pre vec rovnakého druhu a aké môže kupujúci dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predanej veci.

4. Ak predávaná vec nie je v súlade s týmito požiadavkami, má vady.

 

Článok IV

Zodpovednosť za vady

 1. Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaná vec v čase jej dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania veci.

 2. Pri použitej veci sa strany môžu dohodnúť na kratšej dobe zodpovednosti obchodníka za vady ako v odsekoch 1, nie však kratšej ako jeden rok od dodania veci.

 3. Dohodou alebo jednostranným vyhlásením môže poskytovateľ záruky určiť zodpovednosť za vady aj podľa prísnejších zásad ako ustanovuje zákon. V tom prípade vydá o tom písomné potvrdenie, záručný list.

 4. Ak sa vada prejaví do uplynutia doby podľa ods. 1 alebo 2 tohto článku, predpokladá sa, že ide o vadu, ktorú mala vec už v čase dodania. To neplatí, ak sa preukáže opak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady.

 

Článok V

Uplatnenie reklamácie

1. Uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady môže kupujúci len ak vadu vytkol obchodníkovi do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do dvoch rokov od prevzatia veci, inak právo zaniká.

2. Kupujúci môže tovar reklamovať niektorým z nasledovných spôsobov:

 1. zaslaním oznámenia na adresu obchodníka,

 2. zaslaním oznámenia elektronickou poštou na email team@juzika.cz.

3. Kupujúci môže použiť reklamačný protokol zverejnený na internetovej stránke obchodníka.

4. V prípade reklamácie tovaru elektronickými prostriedkami je potrebné zaslať aj fotografie, príp. video, aby obchodníkom mohol reklamáciu posúdiť. Samotný tovar nie je potrebné zasielať. Pokiaľ obchodník nemôže vykonať posúdenie reklamácie len na základe zaslaných podkladov, vyzve kupujúceho na doručenie reklamovaného tovaru.

5. Obchodník bezodkladne potvrdí kupujúcemu vytknutie vady písomným oznámením, v ktorom uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota na odstránenie vady nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa jej vytknutia, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť. Pokiaľ obchodník nevybaví reklamáciu v stanovenej lehote, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo žiadať zľavu z kúpnej ceny.

6. Kupujúci má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedá obchodník, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu. Toto právo však musí uplatniť najneskôr do dvoch mesiacov, inak právo zanikne.

7. Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, musí dôvody odmietnutia písomne oznámiť kupujúcemu. Obchodník môže reklamáciu odmietnuť napríklad, ak poškodenie vzniklo

 1. bežným opotrebovaním,

 2. mechanickým poškodením zo strany kupujúceho,

 3. používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,

 4. neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 5. nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,

 6. prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

8. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu. Náklady na znalecký posudok alebo odborné stanovisko musí kupujúci uplatniť u obchodníka do dvoch mesiacov, inak právo zanikne.

9. Kupujúci môže odoprieť zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť, kým si obchodník nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady, ibaže kupujúci je v čase vytknutia vady v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po splnení povinností obchodníkom.

 

Článok VI

Nároky z uplatnenej reklamácie

1. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Oprava a výmena veci

2. Kupujúci si môže zvoliť odstránenie vady výmenou veci alebo opravou. Nemôže si však vybrať taký spôsob, ktorý nie je možný alebo ktorý by spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady v porovnaní s druhým spôsobom s ohľadom na všetky okolnosti. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava alebo výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti.

3. Obchodník opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval. Primeranou lehotou sa rozumie najkratší čas, ktorý scudziteľ potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu veci s prihliadnutím na povahu veci a povahu a závažnosť vady.

4. Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec obchodníkovi alebo ním určenej osobe. Náklady prevzatia veci znáša obchodník.

5. Obchodník dodá opravenú vec alebo náhradnú vec kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak.

 

Zľava z kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy

6. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak

 1. obchodník vec neopravil ani nevymenil,

 2. obchodník odmietol odstrániť vadu,

 3. vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene,

 4. vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo

 5. obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

7. Pri posudzovaní práva kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť obchodníka odstrániť vadu.

8. Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád.

9. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa odseku 8, ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie obchodník.

10. Ak bolo predmetom zmluvy kúpa viacerých vecí, môže kupujúci odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.

11. Kupujúci vráti vec obchodníkovi na náklady obchodíka.

12. Obchodník vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Kúpnu cenu resp. jej časť vráti rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení, ak sa nedohodnú na inom spôsobe. Všetky náklady spojené s úhradou znáša obchodník.

13. Obchodník nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou alebo vrátením.

 

Článok VII

Neprevzatie opravenej veci

 1. Kupujúci je povinný prevziať opravenú alebo vymenenú vec do jedného mesiaca od jej opravy alebo výmeny, inak je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie.

 2. Ak kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže obchodník vec predať.

 3. Ak ide o vec väčšej hodnoty, obchodník kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci.

 4. Obchodník bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej obchodníkom v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Obchodník môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré obchodník účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by obchodník musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.juzika.cz/sk, pričom je chránený v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.7.2024.

bottom of page