top of page

ZÁSADY PRÁCE S VAŠIMI ÚDAJMI

Zásady ochrany osobných údajov

 

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

                                                                                        

NAŠE ÚDAJE

Kto sme?

Osobné údaje spracúva

Obchodné meno: Radomír Jůza

reg.: na Magistráte mesta Mladá Boleslav,

Miesto podnikania: Předměřice nad Jizerou 193, PSČ 294 74, Česká republika

IČO: 76673391                                                                

Obchodník nie je platcom DPH

email: team@juzika.cz

tel. č: +420 603 294 342

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel:

Účtovná agenda

Osobné údaje zákazníkov príp. iných osôb vedených v účtovníctve spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.

Eshop

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávkach, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email spracúvame na nasledovné účely:

 • predzmluvná komunikácia,

 • vytvorenie užívateľského účtu,

 • prijatie objednávky,

 • plnenie zmluvy a odoslanie tovaru,

 • evidencia zmlúv po stanovenú dobu,

Právnym základom na ich spracúvanie je:

 • plnenie zmluvnej povinnosti,

 • súhlas dotknutej osoby - vytvorenie užívateľského účtu.

Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 5 rokov. Osobné údaje v užívateľskom účte sa uchovávajú počas obdobia registrácie na webovom sídle.

Reklamácie

Osobné údaje zákazníkov, ktorí reklamovali tovar, spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, email, tel. č., údaje o objednávke a reklamovanom tovare, predmet reklamácie na účel prijatia a vybavenie reklamácie, evidencie reklamácií. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Osobné údaje uchovávame 5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie.

Priamy marketing

Osobné údaje našich zákazníkov, príp. iných osôb, s ktorými máme zmluvný vzťah, spracúvame za účelom zasielania reklamných správ na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je priamy marketing, informovanie o aktivitách prevádzkovateľa, jeho ponukách a akciách. Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov zaslaním písomného oznámenia alebo odhlásením sa z newslettera. Osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov.

Osobné údaje osôb, ktoré sa prihlásili na odber newslettera, spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať, a to odhlásením sa z newlettera alebo zaslaním oznámenia na náš email.

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Cookies

Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám dáte zakliknutím príslušného tlačidla na cookies lište. Cookies uchovávame 15 mesiacov.

 

Informácie o používaní súborov cookies

 

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.

 

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookies ukladajú naše servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia  (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookies naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie.

 

Na čo používame cookies?

Naše servery používajú cookies za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na:

 1. monitorovanie správneho fungovania webu,

 2. skvalitňovanie poskytovaných služieb,

 3. rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve,

 4. zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe,

 5. poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb,

 6. odporúčanie služby, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a potrebám,

 7. remarketing.

 

Cookies používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia.

Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookies na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii.

 

Aké sú druhy cookies?

Z časového hľadiska používame cookies, ktoré sú dočasné a trvalé.

 1. Dočasné cookies sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.

 2. Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.

Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookies:

 1. Nevyhnutné cookies, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje). Táto kategória cookies sa nedá zakázať.;

 2. Analytické cookies, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);

 3. Funkčné cookies, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.

 4. Marketingové cookies, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby.

Cookies na analytické, funkčné a marketingové účely používame iba s vašim súhlasom.

Ako získavame cookies?

Základné cookies, ktoré nevyhnutne potrebujeme k riadnemu fungovaniu stránky spracúvame bez vášho súhlasu. Ostatné cookies, ktorých spracúvanie nie je nevyhnutné na riadne fungovanie web stránky, spracúvame len s vašim súhlasom. Súhlas nám môžete dať zakliknutím požadovaných cookies na lište na našej web stánke. Vybrať si pritom môžete, na spracúvanie ktorých cookies nám dáte súhlas a na ktorých nie.

 

Ako odvolať súhlas so spracúvaním cookies?

Vo svojom prehliadači si môžete kedykoľvek zmeniť nastavenie ukladania cookies. Cookies môžete zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookies nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Edge:

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq
Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari:

https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Opera:

 https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

 

Cookies tretích strán

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. napr. Facebook alebo Instagram. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Podmienky používania súborov cookies si môžete prečítať na ich stránkach.

 

Ako dlho cookies spracúvame?

Cookies uchovávame maximálne po dobu 15 mesiacov. Samotný súhlas na spracúvanie cookies uchovávame po dobu 4 rokov za účelom preukázania splnenia si povinností.

 

Na koho sa obrátiť?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookies na našich web stránkach, kontaktujte nás na email team@juzika.cz.

 

 

SÚHLAS

Vo vyššie uvedených prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe súhlasu, t.j. len s vašim súhlasom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to vymazaním užívateľského účtu, odhlásením sa z newslettera, zaslaním oznámenia na náš email alebo v prípade cookies zmenou nastavenia prehliadača.

 

PRÍJEMCOVIA

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.

Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytnúť sprostredkovateľovi, ktorý nám dodáva odborné a špecializované služby. V prípade, že poveríme spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, máme s ním uzatvorenú  zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali sme ho mlčanlivosťou. Spracúvaním vašich osobných údajov sme poverili týchto sprostredkovateľov:

 • účtovnícka firma

 • poskytovateľ e-shopovej platformy WIX

 • poskytovateľ online systému na rozosielanie mailov

Vaše osobné údaje môžu byť za účelom plnenia zmluvy poskytnuté aj iným osobám, ako napr. dopravca, obchodný partner zabezpečujúci služby súvisiace so správou eshopu a marketingu.

 

TRETIE KRAJINY

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje môžu byť prenášané do tretej krajiny, a to USA? výlučne však v súvislosti s používaním služieb Google a Meta.

 

SŤAŽNOSŤ

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email team@juzika.cz. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a šifrovanie. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

 • odvoláte svoj súhlas;

 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;

 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;

 • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

V zákonom stanovených prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov sú súhlasom alebo za účelom plnenia zmluvy, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a je to technicky možné. 

Právo namietať

V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia, t.j. dňa 1.7.2024. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Typ
Název
Účel
Expirace
Přístup k informacím
Marketingové
ads/ga-audiences
Využívá Google Adwords pro zacílení reklam
Session
google.com
Marketingové
collect
Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu
Session
google-analytics.com
Marketingové
ads/user-lists/#
google
Session
google.com
Marketingové
tr
facebook
Session
facebook.com
Nezbytné
XSRF-TOKEN
Používá se z bezpečnostních důvodů
Session
wix.com
Nezbytné
hs
Používá se z bezpečnostních důvodů
Session
wix.com
Nezbytné
svSession
Používá se ve spojení s přihlášením uživatele
12 měsíců
wix.com
Nezbytné
SSR-caching
Používá se k označení systému, ze kterého byl web vykreslen
1 minuta
wix.com
Nezbytné
_wixCIDX
Používá se pro monitorování/ladění systému
3 měsíce
wix.com
Nezbytné
_wix_browser_sess
Používá se pro monitorování/ladění systému
Session
wix.com
Nezbytné
consent-policy
Používá se pro parametry banneru cookie
12 měsíců
wix.com
Nezbytné
smSession
Používá se k identifikaci přihlášených členů webu
Session
wix.com
Nezbytné
TS*
Používá se z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany proti podvodům
Session
wix.com
Nezbytné
bSession
Používá se pro měření účinnosti systému
30 minut
wix.com
Nezbytné
fedops.logger.X
Používá se pro měření stability/účinnosti
12 měsíců
wix.com
Marketingové
fr
Využívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů.
3 měsíce
facebook.com
bottom of page